FTIC‎

Food Technology Information Center

בחינת ההשפעה של שני תוספים לשיפור תהליך ההחמצה של צמחי חיטה

גלעד אשבל

המעבדה לשימור מספוא ומוצרי לוואי, המחלקה למדעי המזון, מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן 50250.
אוגוסט 2002

מבוא: לתוספים יכולה להיות השפעה חיובית על תהליכי התסיסה של התחמיצים. מספר התוספים המסחריים המצויים בשוק הוא רב. כדי להשתמש בצורה משקית בתוסף מסחרי יש צורך להבטיח כי תכונותיו של התוסף המוסף הן בהתאם למצופה. מכאן החשיבות לבדיקה וקביעת פעילות המוצר המוסף בתנאים בהם רוצים להשתמש.

מילות מפתח: תחמיץ חומר כימי תוסף רגולטור

הורדת מסמך מלא