FTIC‎

Food Technology Information Center

דף־הבית ← בקרת מזיקים למזון ולרכוש

בקרת מזיקים למזון ולרכוש

במשך רוב המאה ה־20 האמין העולם כי יישום חומרי הדברה כימיים הוא הפתרון אשר ימנע התהוות נזקים מחרקים למזון האדם ולרכושו. אולם, לנוכח עליית המודעות הסביבתית הוצאו משימוש רבים מחומרי ההדברה והתחזקה ההכרה ביישום ופיתוח טכנולוגיות חלופיות.

אחד מחומרי האיוד היעילים ביותר הוא מתיל ברומיד אשר תחת תנאי פרוטוקול מונטריאול החל מינואר 2005 נמצא בהליך יציאה מנהלית משימוש במדינות המפותחות ובהליך הדרגתי של יציאה עד שנת 2015 משימוש במדינות מתפתחות למעט שימושי איוד למטרות הסגר לפני ייצוא.

הוועדה המרכזית למתן הקצאות לשימושים חריגים במתיל ברומיד (MBTOC) של ארגון האומות המאוחדות להגנת הסביבה (UNEP) מזהה את הבעייתיות של השימוש במדינות המתפתחות וכתוצאה מכך מאפשרת את השימוש בו לצדדים המבקשים בקשות פטור בתנאים שבהם אין טיפול חלופי טכנית או כדאיות כלכלית. יחד עם זאת נדרשות מדינות אלו להראות כי נעשים מאמצים למצוא טכנולוגיות חלופיות סביבתיות וכלכליות הולמות.

חברי FTIC פעילים בשנים האחרונות בחיפוש אחר חלופות מתיל ברומיד ידידותיים לסביבה. מזה מספר עשורים נערכים מחקרים המשלבים רעיונות של טכנולוגיות יישומיות חדשות לבקרת מזיקי מחסן וכמה מן החלופות כבר מיושמות בקנה מידה מסחרי.

קובית ואקום

קוביות PVC מטופלות על ידי שימוש בתת־לחץ (ואקום).

פתרונות אלו כוללים:

לצוות FTIC יש את המומחיות המתקדמת ביותר כדי לספק ייעוץ מתאים בבקרת חרקים מזיקים ולספק פתרונות יישומיים לתעשיית המזון, נזקי רכוש בכלל ונזקי טרמיטים בפרט, אשר אינם נחשבים כמזיקים לסביבה.