FTIC‎

Food Technology Information Center

רעלנים בתחמיצים

סוכם ע"י ד"ר גלעד אשבל, ד"ר צבי וינברג וגברת יאירה חן.

היחידה לשימור מספוא ומוצרי לוואי.
אפריל 2002

הקדמה: ממשק ענף הרפת לחלב בארץ הוא מבין המפותחים בענפי החקלאות בארץ ומהמורכבים בעולם. המזון לפרה מהווה את התשומה הגבוהה ביותר ועליו להיות באיכות גבוהה כדי לספק הדרישות התזונתיות. ממשק ההזנה לפרת החלב בארץ מורכב מ- 65-75% מזון מרוכז והיתר מספוא גס, בעיקר תחמיצים (חיטה ותירס). משק הבקר לחלב נהנה גם משרות רפואי צמוד הבא להבטיח את בריאות העדר. אך לעיתים אנו עדים למקרי תחלואה נרחבים הכוללים מספר רב של פרטים אשר מתבטא ב: שלשולים, ירידה במשקל, פוריות לקויה ועוד. במקרים לא מעטים הגורם המזיק למקרי תחלואה אלה לא מזוהה למרות הבדיקות השונות הנעשות. ישנו חשד שנזק זה נגרם מרעלנים (מיקוטוקסינים) שמקורם בתחמיץ המוגש לבקר בבליל. כל התחמיצים בארץ משומרים בבורות תחמיץ, מבנה שקשה לאטום כראוי. הטמפרטורות הגבוהות השוררות בארץ ברוב ימות השנה והתחמיץ הלח מעודדים התפתחות שמרים ופטריות באזורים שונים בבור, בעיקר במקומות בהם האיטום לקוי, קירות כיסוי וכתפיים (Ashbell et al 2002). גם צמחי המספוא מהם מכינים את התחמיץ עלולים כבר בשדה בזמן הגידול להיפגע ע"י פטריות המפרישות רעלנים.

ישנו חשד (אשר טרם הוכח) המייחס את התחלואה הבלתי מוגדרת של הפרות לחלב להמצאות רעלנים במספוא שמקורם בתחמיצים. עלינו להדגיש כי תחלואה זו מוערכת בנזק כלכלי רב ישיר, הנראה ובתופעות תת-קליניות הקשות לאיתור. עד כה טרם נעשתה עבודה סיסטמית אשר בדקה האם הגורם לתחלואה בלתי ברורה זו מקורה ברעלנים שהובאו עם התחמיץ?

בסקר זה אנו מתכוונים לבדוק תחמיצים החשודים כנגועים ברעלנים וללמוד על הקשר בין רמת האילוח והנזק הבריאותי של הבע"ח.

מילות מפתח:

הורדת מסמך מלא