FTIC‎

Food Technology Information Center

מניעת נזקי טרמיטים במבני עץ

שמחה פינקלמן ועוזי גלזר

FTIC Ltd.‎ (אף.טי.איי.סי. בע"מ).

תקציר: נזקי טרמיטים במבנה נגרמים עקב מגע ישיר תת-קרקעי של יסודות העץ עם הקרקע וגם עקב מנהרות שבונים הטרמיטים לאורך סדקים ביסודות הבטון וקירות המבנה. כדי למנוע את המגע הישיר או את בניית המנהרות חשוב להכיר היטב את המבנה ולשלב פעולות הדברה שימנעו נזקים עתידיים. הקו המנחה בטיפולים הוא יצירת חיץ בין הקרקע שבה קיים הפוטנציאל של התהוות או קיום קן של טרמיטים לבין המבנה.

בהתמודדות עם נזקי טרמיטים בישראל יש להתיחס לנקודות אילו:
  1. אוכלוסייה טבעית של טרמיטים חיה בכל שטחי ישראל, באזורים פתוחים או בנויים, ללא קשר לפעילות האדם, ובהם גם מינים הידועים כמזיקים לרכוש.
  2. תכנון המבנים בישראל אינו מביא בחשבון את העובדה שבמקום הבנייה המיועד יש סבירות גבוהה לכך שקיימת במקום או בקרבתו אוכלוסייה של טרמיטי קרקע.
  3. פעילות הטרמיטים במבנים היא נסתרת, וקשה לזהותה גם שנים לאחר שהחלה.
  4. פעולת ההדברה על פני השטח או נגד חלק מאוכלוסיית קן טרמיטים איננה יעילה ואיננה פוגעת בהמשך פעילותם וביצירת הנזק.
  5. החומרים הכימיים המותרים להדברת טרמיטים הם בעלי זמן השתמרות מוגבל בקרקע.
  6. אין יישום של מערך מחסומים פיזיים בתכנון מבנים למניעת חדירת טרמיטים למבנים.
  7. אין מעורבות של הרשויות המקומיות אשר תעזור לאזרחים הבונים דירות בהכוונה ובקביעת נהלים.
  8. אין מודעות של חברות הביטוח לכלול סעיף נגד פגיעה בטרמיטים.
  9. בעולם המערבי נקבעו חוקים ונהלים ברורים בנושא, ובישראל אין רשות מנהלית ממלכתית שנטלה אחריות לחקיקה, להדרכה ולקביעת נהלים בהיתרי בנייה ובטיפול נגד טרמיטים.
  10. טרמיטים בכלל וטרמיטים תת-קרקעיים בפרט, החיים באזורנו, הינם חלק ממציאות החיים בישראל, ואל לנו להתעלם מפוטנציאל הנזק שלהם לרכוש בכפר ובעיר. הטרמיטים חיו במקומות אלו הרבה לפני שחדרנו למקום מושבם, והם יישארו לחיות כאן איתנו גם בעתיד.

מילות מפתח: טרמיטים, נאוסיל, ישראל, מחסום פיזי, נזקים למבנה.

הורדת מסמך מלא