FTIC‎

Food Technology Information Center

דף־הביתבקרת מזיקים למזון ולרכוש ← בקרת מזיקים על־ידיי אוורור

בקרת מזיקים על־ידיי אוורור

אוורור גרגרים המאוסמים בצובר מתבצע על־ידי הזרמה אוויר חיצוני בעל תכונות נבחרות באמצעות מערכת האוורור הכוללת: תעלת אוורור, צינור חיבור, מפות ומכשירי בקרה. מטרתו העיקרית של האוורור. היא להוריד את הטמפרטורה של הגרגרים המאוסמים בצובר. פעילותם של חרקי מחסן הנפוצים בארץ והנזק הנגרם על ידם מוגבלים מאוד בטמפרטורות הנמוכות מ־ 17 מ”צ. אחסון בטמפרטורות נמוכות מאפשר שמירת טיב הגרגרים וכושר נביטת הזרעים. האוורור יעיל גם בהשוואת הטמפרטורה בשכבות השונות של צובר־הגרגרים.

ההתנגדות לזרם האוויר גוברת ככל שספיקת האוויר היא גבוהה, הגרגרים קטנים ומבנה הצובר גבוה. בתכנון מערכת האוורור יש להתחשב בנתון זה. ובאופן פיזור האוויר בצובר.

מומלץ, שמהירות זרימת האוויר בתעלה לא תהיה גבוהה מ־ 600 מ'/דקה. יחד עם זאת, לשטח הפנים של תעלת האוורור יש חשיבות כגורם הקובע בהזרמת האוויר ללא הפרעה לתוך הצובר. מומלץ, אפוא, כי מהירות האוויר במקום שבו האוויר בא במגע עם הגרגרים לא תעלה על 9 מ'/דקה באסמים גבוהים.

ל״לחות המאוזנת" שהיא ביטוי ללחות הגרגרים המצויים באיזון עם הלחות היחסית באוויר, יש חשיבות מבחינת אוורור הגרגרים. ככל שהלחות היחסית של האוויר הזורם דרך הגרגרים היא יותר גבוהה כך עולה לחות הגרגרים. לכן, יש להבטיח שלחות האוויר העובר דרך הגרגרים תהיה נמוכה מספיק כדי למנוע הרטבת הגרגרים.

טמפרטורת אוויר הנמדדת במדחום לח נמצאה כמדד מהימן לקביעת האפשרות לקירור גרגרים. כדי להשיג תוצאות קירור טובות, מומלץ להפעיל את מערכת האוורור כאשר הטמפרטורה במדחום הלח של אוויר הסביבה היא נמוכה מזו של הגרגרים.

להפעלת מערכת הקירור בדחיפה יש יתרון במניעת הרטבת הגרגרים באיזור תעלת האוורור. לעומת זאת, להפעלת המערכת בשאיבה יש עדיפות במניעת התעבות מים בחלק העליון של הצובר באסמים בהם נשארו הגרגירים חמים בעונה הקרה, במיוחד במבנים עם גג מתכת.

תוצאות ההסתכלויות שנערכו באוורור אסמים בארץ הצביעו על יעילות השיטה בהשגת טמפרטורות ‏גרגרים נמוכות עד כדי 10 מ"צ. הטמפרטורות הנמוכות שהושגו בחורף נשמרו גם בחודשי הקיץ.‏

משך הפעלת המפוח לקירור האסם תלוי בעיקר בספיקת האוויר, בשיטת הפעלת המפוח, באחידות פיזור ‏האוויר ובגורמים נוספים. בארץ נמצא, שמשך הפעלת המפוח לקירור

הגרגרים לטמפרטורה זהה של הסביבה הוא בתחום של 325–200 שעות, כאשר הספיקה היא 7.6 מ'³/שעה/טון. לעומת זאת, בספיקה של 11 מ'³ /שעה/טונה דרושות לקירור הגרגרים 155 שעות.

קירור על־ידי אוורור אפשר שמירת הגרגרים מפני נזקי החרקים. בסקר רב־שנתי נמצא, כי בעקבות ‏הכנסת השיטה לארץ קיימת ירידה משמעותית בכמויות הגרגרים הזקוקים לטיפולים כימיים באמצעות חומרי ‏אידוי.‏

אוורור גרגרים הוא אמצעי יעיל להטבת תנאי אחסון הגרגרים בצובר. תכנון מערכת נכונה והפעלתה ‏באמצעי בקרה יעילים עשויים לגרור תוצאות רצויות ולמנוע נזקי הגרגרים במשך אחסונם.‏