FTIC‎

Food Technology Information Center

דף־הביתטכנולוגיות בנות קיימא לשימור איכות המזוןעקרונות האחסון ההרמטי ← אחסון אטום לגרעינים יבשים במבנים

אחסון אטום לגרעינים יבשים במבנים

בספרות חסר מידע על יישומים מוצלחים של אחסון אטום לגרעינים במבנים קשיחים מעל הקרקע. הרבה מן הממגורות והמחסנים הוסבו למבנים אטומים הרמטית, במיוחד באוסטרליה (Delmenico 1993). למרות זאת, מטרת הפיכתם של מבנים אלו הייתה לטיפול באווירות מתואמות או בכדי לשפר איודים. בניגוד לכך, איטום שקי גרעינים וגרעינים בתפזורת במחסנים בסין תוך שימוש ביריעות פלאסטיק הוא חלק ממערך שימור הגרעינים הנקרא "חוק השלושה". זו היא גישה משולבת לבקרת חרקים הכוללת את הורדת ריכוז החמצן ע"י צריכתו על ידיי חומר ביולוגי בשילוב עם חשיפה לגז הפוספין בטמפרטורות נמוכות (Wang et al., 1993; Xu and Wang, 1993). שיטה זו מספקת הגנה נאותה לגרעינים.

אחסון אטום לגרעינים יבשים במבנים גמישים

בראשית שנות ה-70, תוכננו מבנים באנגליה לאחסון חירום באמצעות יריעות פלסטיק גמיש הנתמך על ידי מסגרת רשת מרותכת על פני הקרקע. יריעות אלה היו עשויות גומי בוטיל, לפעמים עם למינציה לבנה EPDM. יחידות אחסון אלו נבנו משתי יחידות אשר רותכו ליחידה אחת. ממגורות אלה יעילות באחסון הרמטי קונבנציונאלי של תבואה יבשה באקלים הממוזג של אנגליה (1981Kenneford, O'Dowd and). באקלים טרופי ותת טרופיים כשלו יחידות אחסון אלו היות ומצב היריעות הידרדר במהירות, אטימותן נפגעה וחדירות הגז גדלה לרמה שבה היריעות כבר לא יכולות לשמש לאחסון הרמטי .

בשנת 1982 מצאו נברו ודונהאי כי בתנאי האקלים הסוב-טרופיים של ישראל, השימוש ביחידות אחסון המיוצרות מיריעות PVC יכולות לשמור על אטימותן לאורך זמן ובכך נשמרת יכולתן לשמש כיחידות לאחסון הרמטי.

אחסון אטום לגרעינים יבשים במבנים גמישים מתחת לקרקע

שיטה זו מתבססת גם היא על צריכת חמצן ביולוגית שבעקבותיה חלה עליה באחוז הפחמן הדו-חמצני באוויר. עקרון השיטה מתבסס על פרישת יריעות פלאסטיק בבורות תת קרקעיים לשיפור האיטום באחסון הגרעינים .(Donahaye et al., 1967; Dunkel et al., 1987) שיטה זו מיושמת בברזיל באחסון של גרעיני תירס וגרעינים יבשים אחרים בקנה מידה קטן .(Sartori and Costa, 1975; Sartori, 1987) למרות זאת, שיטה זו איננה מיושמת בקנה מידה רחב.