FTIC‎

Food Technology Information Center

דף־הביתבקרת מזיקים למזון ולרכוש ← הדברה באמצעות שינויי טמפרטורה

הדברה באמצעות שינויי טמפרטורה

לטמפרטורת הסביבה השפעה מכרעת על קצב חילוף החומרים והנשימה של החרקים. הטמפרטורה המיטבית להתפתחותם של חרקים היא בטווח שבין 33–27 מ"צ. בטווח טמפרטורה זה יכולת הרבייה הינה המיטבית ואוכלוסיות החרקים המתפתחות במזון המאוחסן משגשגות. כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת ל־ 25 מ"צ התפתחות אוכלוסיית החרקים מואטת. מתחת ל־ 20 מ"צ קצב התפתחות האוכלוסייה נעצר. בטווח הטמפרטורות של 13–5 מ"צ חרקים ימותו תוך תקופה של מספר חודשים (כתלות ברגישות מין החרק). חשיפת חרקים לטמפרטורות שבתחום שבין 13 מ"צ ל־ 5 מ"צ ימותו בתקופה שבין שבועות לחודשים. בטמפרטורות שמתחת ל־ 0 מ"צ ימותו החרקים בתקופה של ימים. הדברה מכוונת של החרקים אפשרית גם תוך דקות ספורות באם יחשפו החרקים לטמפרטורות הנמוכות מ־ ‎−15 מ"צ.

תרשים השפעת הטיפול בחום על חרקים

השפעת טמפרטורות שונות על הישרדות חרקים.

השפעת טמפרטורות הנמוכות מ־ 27 מ"צ מנוצלת בתעשיית המזון ובבקרת אוכלוסיות חרקים מזיקים. בשימוש באוורור של מוצר מאוחסן או ביחידות קירור להורדת טמפרטורת המוצר משמשות בתעשייה לצמצום קצב גידול אוכלוסיית המזיק ובכך לשמירה על איכות המוצר המאוחסן. במקרים בהם חשוב לקבל תמותה מוחלטת של המזיק משתמשים בתעשיות השונות לשמר את המוצר בהקפאה (‎< −5 מ"צ) בכדי להשמיד מזיקים.

העלאת הטמפרטורה מעל 33 מ"צ פועלת באופן דומה. כבר מעל טמפרטורה זו קצב גידול אוכלוסיית המזיקים מואט ומעל 35 מ"צ ההתפתחות נעצרת. העלאת הטמפרטורה מעל 45 מ"צ גורמת לתמותת חרקים תוך כיממה ובטמפרטורה שמעל 50 מ"צ מובילה לקטילתם תוך דקות ספורות.

השינוי המהיר בהשפעת העלאת הטמפרטורה על הישרדותם של החרקים מנוצל בתעשייה להדברת חרקים מזיקים באופן המדמה את פעילותם של חומרי האיוד. האוויר החם חודר לחללים נסתרים ובכך פוגע בחרקים אשר הגישה אליהם קשה. הדבר מנוצל לטיפולי חללים; הדברת פשפשי מיטה, הדברת פסי ייצור במפעלי מזון, משטחי עץ ועוד.

הטיפול בחום מהווה חלופה ידידות לסביבה במקום השימוש בחומרי איוד כימיים בכך שאיננו בטיחותי אשר איננו מותיר שיירי רעל, מתקבלת קטילה מוחלטת של כל שלבי החרק, זמן החשיפה הנדרש קצר לעומת פרק הזמן הנדרש לאיוד בגז הפוספין. עקב תכונות אלו טכנולוגיה זו עונה על הדרישות של גורמי הבקרה הבין־לאומיים כולל על הגורמים האחראיים על מוצרים אורגניים.

באף.טי.איי.סי. נוצלו יתרונות הטכנולוגיה לפיתוח טכנולוגי של חיטוי והדברת חיפושיות התסיסה בתמרים לאחר הגדיד כתחליף לשימוש באיוד במתיל ברומיד.